Saturday, July 6, 2013

THE 24th GREEN ALERT REUNION

Pagkililit-anay Sang Sadto kag Subong


Kanami sa pamatyagan nga makit-an ang mga sinadto nga nagakalipay sa nadangatan sang isa ka grupo nga ila gintukod. Nga ang kalayo sa pagpangapin sa kalasangan yara gihapon sa kasing-kasing; nga wala na sang iban nga gina tuyo, kund hindi ang pag-amlig sa dungan manggad nga ginbugay sang Mahal nga Maka-ako.
Yari ang mga nihot/niyot sang mga nagkalatabo sa Ikaduha nga Napulo kag Apat ka Tuig sang aton pinalangga nga Organisasyon.
Padayon...

Eng:

The Meeting of the Old and the New


It is a good feel to see that our founders are happy to witness to what has become to the Group they established. That the fire to defend our environment still burns in every members heart; that the only interest, is to take care of the Natural Resources that was given by our Creator.
Here are the pictures of what happened to the 24th year of our beloved Organization.
Moving Forward...